Shito-ryu Shukokai Union’s Worldwide Hierarchy Map

9th Dan (Kyu Dan)

KAMOHARA Tsutomu
9th Dan (Japan)