RARE photos of Shito-ryu Shukokai Union

4/11/2015 – New photo added with o-sensei Chojiro TANI and sensei Haruyoshi YAMADA, from 1990!

Chojiro TANI and Haruyoshi YAMADA Shukokai</